Infiltrationsanläggning

Home  >>  Tjänster  >>  Avloppsanläggningar  >>  Infiltrationsanläggning

Ett  variant till rening av sitt avloppsvatten är att använda sig av en så kallad infiltrationsanläggning. Denna reningsteknik kan i vissa fall göras oberoende av elförsörjning och lämpar sig därför bra på områden där det ofta förekommer strömavbrott eller regioner som ej har någon elförsörjning överhuvudtaget. Detta är en tålig tekniklösning som även kräver relativt litet underhåll och skötsel. Inspektion av systemet bör ske årligten och för att förebygga igensättning av avloppsystemet bör även tömning av slamavskiljaren genomföras varje år. Jord, sand och grus är naturliga jordlager som kan användas vid anläggning av ett naturliga reningsverk då vattnet rinner genom detta för att sedan spridas ner till vårt grundvattnet. Genom denna transport i marken sker då en naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.[] Reningstekniken i en infiltraionsanläggning går således ut på att vattnet sprids ut i marken och sipprar ner genom jordlagren och på ett naturligt sätt renas, det vill säga vattnet infilterars genom jordlagren. Det renade avloppsvattnet når slutligen grundvattnet.